Warning: Undefined array key "options" in /home/vvgm/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 194

2023 m. liepos 10 d. Pasvalio miesto vietos veiklos grupė ir Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra pasirašė projekto „Pasvalio miesto 2023–2027 metų vietos plėtros strategijos parengimas“, Nr. 11-001-T-0011, sutartį.

Siekiant įvertinti šiuo metu esamą socialinę, ekonominę Pasvalio miesto būklę, atlikti teritorijos vystymosi poreikių ir galimybių analizę, išgirsti gyventojų identifikuojamas problemas, poreikius ir siūlymus, pasiūlyti priemones esamos situacijos tolimesniam gerinimui, išryškėjusių problemų sprendimui, suplanuoti galimus finansavimo šaltinius, lėšas, konkrečius veiksmus, jų įgyvendinimo terminus, tikslines grupes, būtina parengti Pasvalio miesto 2023–2027 m. vietos plėtros strategiją. Strategija rengiama siekiant prisidėti prie 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos 4 prioriteto „Socialiai atsakingesnė Lietuva“ 4.7 konkretaus uždavinio „Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes, nediskriminavimą ir aktyvų dalyvavimą, ir gerinti įsidarbinamumą, ypač palankių sąlygų neturinčių grupių“ ir 4.9 konkretaus uždavinio „Didinant socialinę ir ekonominę marginalizuotų bendruomenių, migrantų ir nepalankias sąlygas turinčių grupių integraciją įgyvendinant integruotas priemones, įskaitant aprūpinimą būstu ir socialinių paslaugų teikimą“ įgyvendinimo. Į strategijos rengimą bus įtraukti miesto bendruomenės nariai, užtikrintas skirtingų gyventojų grupių interesų atstovavimas.

Pagrindinis projekto tikslas – įtraukiant vietos bendruomenę parengti Pasvalio miesto 2023–2027 metų vietos plėtros strategiją.

Projekto suplanuota poveiklė – Pasvalio miesto vietos veiklos grupės 2023–2027 metų vietos plėtros strategijos rengimas.

Bendra projekto veiklų tinkamų finansuoti išlaidų suma yra 10 000,00 Eur.